ÉSZAKI TÁMPONT

Történeteinktől jobb lesz a világ.

Átláthatósági dokumentumok

 

Az átláthatóság érdekében az Északi Támpont Közhasznú Egyesület az Országos Bírósági Hivatal honlapján és saját oldalán keresztül is elérhetővé teszi az "egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény" és a kapcsolódó "a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) kormány rendelet" alapján elkészítendő éves beszámolóit valamint egyéb nyilvános dokumentumait.

 

A szervezet működésének ellenőrzése

Az Északi Támpont Közhasznú Egyesület működését és gazdálkodását felügyelő bizottság ellenőrzi. Ennek keretében a vezető tisztségviselőktől jelentést kérhet, a szervezet könyveibe, irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Véleményét írásban vagy szóban, együttesen vagy képviselője útján terjeszti a közgyűlés elé.

 

Nyilvános panaszkezelési beszámoló

Számviteli beszámolók és közhasznúsági jelentések az elmúlt 5 évre vonatkozóan

 

A statisztikai hivatal számára készített jelentések

Adományozási beszámolók az elmúlt 5 évre vonatkozóan

A 2021, 2020, 2019, 2018 és 2017 évben az Északi Támpont Közhasznú Egyesület nem gyűjtött és kapott adományt.

 

1% felhasználása az elmúlt 5 évre vonatkozóan / KOZ nyomtatványok

Az Északi Támpont Közhasznú Egyesület a 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 évben nem vett igénybe 1% felajánlásokat.

 

A befolyt adományok felhasználásáról, hasznosulásáról történő tájékoztatás

 

 

23a9c292-3752-40b4-897f-1cf3a18aa2b9.gif

A 2022-es SWIMATHON Kampányból származó támogatások megoszlása

 

swimathon_adomanyok_megoszlasa.gif

Az adománygyűjtéshez kapcsolódó kiadásaink részletezése:

 • Ferencvárosi Alapítvány SWIMATHON szervezési díja: 152.887 Ft
 • Az egyesületi tagoknak a kampányhoz Északi Támpont Hoodiek gyártása: 72.160 Ft

 

Tételes beszámoló a 2022-es SWIMATHON Kamány során felajánlott adományok felhasználásáról elérhető ide kattintva.

 

 A Svájci-Magyar magánadományozótól kapott 4 millió Forint adomány felhasználása

Mivel az adomány szerződésszerű felhasználása jelenleg is folyamatban van, ezért erről az adományról még nem tudunk beszámolót közzétenni.

A Magnet Bank KAP Adományozási Program beszámolója ide kattintva elérhető.

 

 

 Közgyűlési meghívók az adott évre vonatkozóan

 

Meghívó az Északi Támpont Közhasznú Egyesület 2023.-as évi rendes közgyűlésére.

 

Bevételek és kiadások megoszlása 2022-ben

 

Vállalati támogatás 5.565.000 Ft
Magánadomány 5.565.000 Ft
Célszerinti vállalkozási tevékenyság 4.180.000 Ft
Önkormányzati pályázat 240.000 Ft
Állami pályázat 2.947.000 Ft
Jogdíj bevétel 0 Ft
Összes bevétel 14.656.000 Ft

 

Működési költségek 0 Ft
Program költségek 13.110.000 Ft
Marketing költségek 224.000 Ft
Összes kiadás 13.110.000 Ft

 

Működési költségek: Az irodánkat az Appy Nonprofit Zrt. nyújtja támogatásként, bejelentett munkavállalónk nincsen, valamennyi munkatársunk a projektekben elvégzett tevékenységéért részesül díjazásban vagy költségtérítésben, a könyveléi, bank és kommunikációs költségeinket is projektarányosan számoljuk el.

Megvalósított programok: Még emlékszem, My Back Story, Nefelejcs, Széllel szemben című filmek gyártási, utómunka és terjesztési, fesztiváloztatási költségei.

Marketing költségek: Swimathon kampány részvételi díja (152.887 Ft) Északi Támpont Hoodiek gyártása (72.160 Ft)

 

 

Panaszkezelési beszámoló

Mivel struktúrált panaszkezeléssel 2023-tól foglalkozunk, ezért nyilvános panaszkezelési beszámoló még nem készült.

 

Az Északi Támpont Közhasznú Egyesület működése során keletkezet iratokba való betekintés módjának szabályairól

 1. Az Egyesület közhasznú szervezetként biztosítja a nyilvánosság érvényesülését.

 2. Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat saját székhelyén irattározza. A legfőbb szerv (közgyűlés), valamint a legfőbb szervnek nem minősülő ügyintéző és képviseleti szerv (elnökség) döntéseiről az arról készült jegyzőkönyvek időrendben való lefűzésével nyilvántartást vezet.

 3. Az Egyesület közhasznú működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, azok tartalmáról kivonatot készíthet vagy másolatot kérhet. A másolat készítéséért – legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – állapítható meg költségtérítés, amelynek összegét a kérelmező (továbbiakban: Kérelmező) kérésére előre közölni kell.

 4. Az iratbetekintési jog biztosítására kijelölt személy az Elnök illetve az általa meghatalmazott személy.

 5. Az iratbetekintésre vonatkozó igényt (kérelmet) postai úton (tértivevénnyel), vagy az Egyesület email címére írásban kell az elnök részére megküldeni. A kérelemben meg kell jelölni azon iratok körét, melyre vonatkozóan az iratbetekintést kérő betekintési jogát gyakorolni kívánja.

 6. Az igény teljesítésének megtagadásáról, annak indokaival együtt az Elnök 8 napon belül írásban értesíti a Kérelmezőt. Az elutasító határozattal szemben a Kérelmező az Egyesület felett törvényességi felügyeletet gyakorló bírósághoz fordulhat jogorvoslattal.

 7. Az elnök köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb esetekben – ideértve az Egyesület tagjait - az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti határidőben, legkésőbb azonban a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül teljesíteni.
  Az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratok az Egyesület székhelyén, munkaidőben, az
  Elnökkel történő előzetes egyeztetést követően, az Elnök vagy egy meghatalmazottja jelenlétében tekinthetők meg. Az Elnök indokolt esetben előzetes egyeztetést követően, a székhelyen kívül is jogosult biztosítani a betekintést.

 8. Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a Kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a másolatban átadott iratok listája, a kérelem keltének és kézhezvételének, valamint teljesítésének ideje. A másolatban átadott iratok átvételét a kérelmező aláírásával igazolja.

 9. Az iratbetekintés nem tagadható meg, kivéve,
  - ha az a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII.
  törvényben foglalt személyes adatot érint.
  Az iratbetekintési jog gyakorlásával a személyes adatok védelméhez fűződő jogot illetve a 2018.május
  25-től hatályos Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) rendelkezéseit, valamint az Egyesület
  Adatkezelési Szabályzatát továbbá az érintett személyiségi jogait nem sérthetik.

  Személyes adat: bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a
  továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó
  következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg
  kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt
  - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális,
  gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.

  Az iratbetekintési jog nem sértheti az Egyesület üzleti titkait.

 10. Az Elnök az iratbetekintést nem köteles biztosítani, ha a Kérelmező kizárólag olyan iratba kíván
  betekinteni, amely az Országos Bírósági Hivatal által működtetett weboldalon vagy az Egyesület
  honlapján nyilvánosan elérhető.

 11. Az Elnök megtagadhatja az iratbetekintést, ha a kérelmező a jogát visszaélésszerűen gyakorolja,
  továbbá ha az Egyesülettel szemben folyamatban lévő bármely eljárásban ellenérdekű fél vagy annak
  meghatalmazottja illetve közeli hozzátartozója.

  Nincs lehetőség betekinteni továbbá :
  a) az elnökség vagy bármely szerv, bizottság döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe,
  b) az állásfoglalás tervezetébe,
  c) folyamatban lévő fegyelmi eljárás irataiba,
  c) kivizsgálásban érintett személy bizalmas adatait tartalmazó dokumentumokba.

 

Etikai kódex


Alapelveink: hitelesség, törvényesség, átláthatóság és nyilvánosság.


A bizalom egyik legfontosabb alapja a megismerhetőség. Csak abban tudunk bízni, akiről valamilyen formában információkat kapunk, vagy mi magunk tapasztalatokat tudunk szerezni.

A civil szektorban az átlátható működésnek kiemelt jelentősége van. A szervezet iránti bizalom az alapvető tőke, amivel egy szervezet rendelkezik. Elfogadottságának, közösségben betöltött szerepének és ezzel együtt a támogatások, önkéntesek érkezésének is meghatározója, így fontos, hogy odafigyeljen mindarra, amivel ezt a bizalmat megszerezni, megtartani illetve növelni lehet.

A bizalom megerősítésének céljával alakult meg 2012-ben az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete, és e célból készült el az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexe, melyet az ezt elfogadó szervezetek magukra nézve kötelezőnek fogadnak el.
A Testület célja, hogy az Etikus Adománygyűjtő Szervezetek védjegye bizalmat ébresszen, és garanciát jelentsen arra, hogy az adott civil szervezet működése és adománygyűjtése megfelel az Etikai Kódexben foglalt alapelveknek.
Célunk összefogni az etikusan és átláthatóan működő adománygyűjtő szervezeteket, közösen dolgozni azon, hogy az adománygyűjtő szervezetekbe vetett bizalom megerősödjön. Ezzel kívánjuk elősegíteni az adományozási- és adománygyűjtési kultúra fejlődését Magyarországon, valamint jó példákkal, sikeres gyakorlatokkal segíteni az egész szektort, beleértve azon szervezeteket is, akik még nem csatlakoztak a Testülethez, de céljuk az etikus adománygyűjtés és átlátható működés.
Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testülete az alábbi területeken aktív:

I. Önszabályozás, átláthatóság
II. Külső szabályozás, érdekérvényesítés
III. Adományozási kultúra fejlesztése, tájékoztatás
IV. Adománygyűjtési kultúra fejlesztése


Az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályozó Testületéhez való csatlakozás és az Etikai Kódex elfogadása önkéntes. A Testülethez Magyarországon legalább egy éve bejegyezett, és folyamatosan működő civil szervezetek és közhasznú nonprofit gazdasági társaságok csatlakozhatnak, akik tevékenységük során rendszeresen vagy esetenként adományt gyűjtenek. Tevékenységük szerint bármelyik szakmai ágazathoz tartozhatnak, tekintet nélkül bevételeik nagyságára. A csatlakozó szervezet kijelenti, hogy a Kódex alapelveit betartja, alkalmazza mindennapi működésében és adománygyűjtési gyakorlatában, és azokat önmagára nézve kötelezőnek fogadja el.ALAPELVEINK

Hitelesség


Adminisztratív működésünkben és kommunikációnkban egyaránt világos, nem félrevezető elvet követünk.
Az általunk közzétett adatok megfelelnek a valóságnak, elkerüljük a félretájékoztatást.
Mindent elkövetünk, hogy az adományozók tudatosan, megfelelő információk birtokában tudjanak adományozói döntést hozni, valamint, hogy adományuk az adományozó szándéka és a szervezet célkitűzése szerint hasznosuljon.
Törekszünk a bizalom megőrzésére, rövid határidőn belül válaszolunk és intézkedünk, amennyiben kérdés vagy panasz érkezik hozzánk.
Mindent elkövetünk, hogy ne csak a saját hitelességünket, hanem a szektor hitelességét is erősítsük, az adományozói bizalmat növeljük.Törvényesség


Törvényesen működünk. Betartunk minden, a működésünket érintő törvényt és egyéb jogszabályt.
Amennyiben szabálytalanságot észlelünk, azonnal lépéseket teszünk azok megszüntetésére, kijavítására.
Az adományok, támogatások gyűjtését törvényesen és tisztességesen, létesítő okiratunknak megfelelően, a meglévő és lehetséges adományozóinkat tiszteletben tartva végezzük.Átláthatóság


Törekszünk a minél szélesebb körű átláthatóságra, mind szervezetünk operatív működésében, mind programjaink adománygyűjtése és adományozásai során.
Adománygyűjtéseink célját világosan kommunikáljuk. Alapvető célunk, hogy adományozóinknak minden adománygyűjtés során lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mit támogat illetve hogyan követheti nyomon adományának hasznosulását.
Tervszerűen és követhetően működünk és gazdálkodunk. Működési dokumentumainkba (az adatvédelmi és személyiségi jogok betartásával) minden érintettnek betekintési lehetőséget biztosítunk.
Szervezetünk gazdálkodását magunk is ellenőrizzük és erről tájékoztatást adunk adományozóink felé is.


Nyilvánosság

Szervezetünk rendszeresen, a törvényesen előírt minimális mértéket jelentősen meghaladó tartalommal hoz nyilvánosságra adatokat és információkat tevékenységéről és gazdálkodásáról.
Szervezetünk legfőbb szervének ülésein minden érdeklődő számára biztosítjuk a részvétel lehetőségét.
Adományozóink számára biztosítjuk, hogy az adományozást követően információt kaphassanak adományaik felhasználásáról, hasznosulásáról.

 

MEGFELELŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Kódexének való megfelelőséggel kapcsolatosan az Önszabályozó Testület az alábbi minimális elvárásokat fogalmazta meg:

 

Hitelesség

Minden szervezetnek, panaszkezelési szabályzatot/tájékoztatót kell megjelentetnie, és az abban foglaltakat betartania.

A szabályzatnak/tájékoztatónak az alábbiakat tartalmaznia kell:
· információnyújtás rendje, módozatai (postai cím, internet, telefon),
· ügyfélfogadás rendje (ha van ilyen),
· ügyfelek jogai,
· panasztételi csatornák meghatározása,
· panasz regisztrációjának módja,
· panasz kivizsgálás folyamatának leírása,
· panasz visszajelzés módja, ideje.

Ha az Etikai Kódexben foglalt vállalásokkal kapcsolatban panasz érkezik, akkor azt belső panaszkezelési eljárása szerint kiemelten kezeli. A vizsgálat eredményeinek közzétételében aktívan részt vesz, hozzájárul az ügy minél gyorsabb és eredményesebb tisztázásához.

A panaszokról minden szervezet évente - minden év június 15-ig - egy rövid beszámolót köteles írni az Adománygyűjtő Szervezetek Etikai Bizottságnak, mely dokumentumot a szervezet képviselőjének aláírásával kell hitelesíteni.
A beszámolónak tartalmaznia kell, hogy
· történt-e az Etikai Kódexben foglalt vállalásokat hiányoló, vagy arra hivatkozó bejelentés, vagy panasz.
· Indult-e hivatalos eljárás a szervezet ellen az adott évben.
Amennyiben történtek ilyenek, azok rövid ismertetésével, az ügyek státusának (lezárt, folyamatban) kiegészítésével kell ezt elküldeni.


Törvényesség


A szervezet betartja a civil szektorra vonatkozó legfontosabb jogszabályokban, rendeletekben foglaltakat.

A vonatkozó hatályos jogszabályokat a Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány által üzemeltetett nonprofit.hu információs oldalán található Törvénytár tartalmazza, a teljesség igénye nélkül.


Működési, gazdálkodási átláthatóság


A szervezet tervszerűen és követhetően gazdálkodik, működése átlátható az adományozók, és minden egyéb érintett számára egyaránt.

Rendszeresen és részletesen beszámol tevékenységéről és gazdálkodásáról.

A szervezet számot ad legalább évente a gazdálkodási tevékenységéről a számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet a törvény által meghatározott formátumban történő elkészítésével.

Amennyiben a szervezet éves bevétele meghaladja 200 millió Ft-ot, akkor évente külső auditot készíttet, melyet weboldalán közzétesz.

KSH-nak kötelezően benyújtandó éves statisztikai jelentését honlapján is közzéteszi.

Pontos tájékoztatást ad arról, hogy ki ellenőrzi a szervezet gazdálkodását és milyen rendben.

A befolyt adományok felhasználásáról történő tájékoztatás:
A szervezet az adományozást követően az általa vállalt módon, de minimum a saját honlapján tájékoztatja az adományozót az adomány felhasználásáról, hasznosulásáról.
Kommunikálja, hogy az adományok felhasználása során mennyit fordít az adott adományokból a megnevezett cél(ok)ra és mennyit adománygyűjtésekhez kapcsolódó költségek fedezésére.

Az adománygyűjtés átláthatósága


Alapvető cél, hogy minden adománygyűjtés során az adományozónak lehetősége legyen tájékozódni arról, hogy mire ad illetve hogyan tájékozódhat vagy követheti nyomon adományának hasznosulását.

Adománygyűjtés célja legyen világosan kommunikálva. Világos kommunikációt jelent, ha adománygyűjtése során kifejtette a potenciális adományozók számára:
· hogy az adományozásnak konkrét vagy általános célja van,
· Minimális elvárás függetlenül az adománygyűjtés módjától vagy eszközétől, hogy azon a helyen, ahol az adományozó találkozik az adománykéréssel, egyúttal megtudja azt is, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatos további információkhoz hol tud a továbbiakban hozzáférni.

Nyilvánosság


A szervezet az adományozást követően az általa vállalt módon, de minimum a saját honlapján tájékoztatja az adományozót az előre kommunikált ütemezés szerint az adomány felhasználásáról, hasznosulásáról.

A szervezet vállalja, hogy a jelen dokumentumban rögzített valamennyi információt és dokumentumot honlapján maximum 3 kattintással elérhetően elhelyezi.

A szükséges adatokat elhelyezi az adjukossze.hu szervezeti adatbázisban.

Honlapján elhelyezi az Etikus Adománygyűjtő Szervezet logót, illetve az Etikai Kódexet vagy egy arra mutató linket.

Hivatalos irataiba való betekintési lehetőség módját, melyre a törvény kötelezi, közzé teszi a honlapján.

Legfőbb szerve (kuratórium, közgyűlés, küldöttgyűlés stb.) üléseinek időpontját, meghívóját, napirendjét nyilvánosságra hozza, biztosítja a részvétel lehetőségét (kivéve, ha azt adatvédelmi illetve személyiségi jogok miatt korlátozza). 

eszaki_tampont_logo_2022_rgb_kicsi.pngALAPÍTVA 1996

APPY PATRNEREK VAGYUNK

appy_logo_new.png

2022-től tagja vagyunk az Appy Közösségnek.

Etikus adománygyűjtők vagyunk

 easzlogo400px.png

2023-tól tagja vagyunk az Adománygyűjtő Szervezetek Önszabályózó Testületének.

Adatkezelési tájékoztató

Az Északi Támpont Közhasznú Egyesület az Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak való maradéktalan megfelelés érdekében az alábbi adatkezelési tájékoztatást nyújtja a természetes személyek adatainak kezeléséről.
A részletes tájékoztató elérhető ide kattintva.

ÁTLÁTHATÓSÁG

Az átláthatóság érdekében az Északi Támpont Egyesület az Országos Bírósági Hivatal honlapján és átláthatósági dokumentumok oldalán keresztül is elérhetővé teszi az "egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény" és a kapcsolódó "a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) kormány rendelet" alapján elkészítendő éves beszámolóit valamint egyéb nyilvános dokumentumait.

JOGI NYILATKOZAT

© Északi Támpont Közhasznú Egyesület Minden, az eszakitampont.hu weboldalon található tartalom az Északi Támpont Egyesület vagy a megjelölt harmadik személyek szellemi tulajdonának minősül. A honlapon közzétett cikkek, fotóművészeti alkotások, videók valamint egyéb szerzői alkotások csak az Északi Támpont kifejezett írásbeli engedélyével használhatóak fel, többszörözhetőek, közvetíthetőek a nyilvánosság felé. 

IMPRESSZUM

Cím: 1196 Budapest Zalaegerszeg utca 117.
Telefon: 36 70 365 7245
E-mail: eszakitampont@gmail.com
Internet: eszakitampont.hu
A céget bejegyző hatóság: Fővárosi Bíróság
Nyilvántartásiszám: 01-02-0007440
Adószám: 18085019-1-43
Filmelőállítói reg. szám: NFM/2218/2017 
Felelős szerkesztő: Tóth Bálint
Tárhelyszolgáltató: Blog.hu

süti beállítások módosítása